REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH FLORYSTYCZNYCH

 1. Organizatorem szkoleń jest Flower Land pracownia florystyczna z siedzibą na ul. Kościuszki 18, 30-385 Kraków, działający pod nazwą ArtSzkolenia.
 2. Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu, tematyki i zakresu szkoleń organizowanych przez ArtSzkolenia publikowane są na stronie internetowej www.artszkolenia.pl oraz innych mediach społecznościowych służących do komunikowania się z uczestnikami.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać w formie elektronicznej, korzystając z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.artszkolenia.pl. Rezerwacja miejsca na Kursie jest ważna 5 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za kurs w wysokości 50% jego wartości przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu „Zapis na szkolenie” i nazwisko Uczestnika). Numer konta oraz dane do przelewu są udostępnione uczestnikowi po zapisie w formie elektronicznej. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca.
 4. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić drogą elektroniczną na adres artszkolenia@gmail.com lub telefoniczne pod numerem 500 435 981. Jeśli zgłoszenie tego faktu nastąpi w okresie nie krótszym niż 5 dni od daty szkolenia uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty bądź zaliczki.  Jeśli uczestnik nie brał udziału w szkoleniu i nie głosił rezygnacji organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.
 5. Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia jeżeli liczba uczestników jest niewystarczająca na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Uczestniczy kursu są informowani o wszelkich zmianach drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy dostają pełen zwrot wniesionej ceny szkolenia w ciągu 7 dni.
 6. Ceny poszczególnych szkoleń podane są na stronie internetowej www.artszkolenia.pl i obejmują one świadczenia podane do ogólnej wiadomość przez organizatora.
 7. Opłata za szkolenie jest pobierana z góry. Wpłata powinna nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy podany przez organizatora lub w dniu rozpoczęcia kursu w miejscu gdzie odbywa się szkolenie. Faktura VAT jest wystawiona w momencie otrzymania wpłaty.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z kursu na stronie www, oraz w mediach społecznościowych.
 9. Uczestnik publikując zdjęcia i wszelkie materiały prac z kursów zobowiązuje się oznaczyć i podpisać ArtSzkolenia jako Organizatora. 
 10. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Flower Land pracownia florystyczna z siedzibą na ul. Kościuszki 18, 30-385 Kraków. Kontakt do inspektora danych osobowych: info@flowerland.pl.
 11. Organizator nie przekazuje, sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celu przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu oraz w celu komunikacji między organizatorem a kursantem, a za zgodą Uczestnika również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług. Osoby przystępując do udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
 12. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestnika to dane osobowe, które zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym.
  Odbiorcą danych osobowych Uczestnika są pracownicy i współpracownicy Flower Land pracownia florystyczna z siedzibą na ul. Kościuszki 18, 30-385 Kraków, działający pod nazwą ArtSzkolenia.
 13. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 14. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 15. Uczestnik zapisując się na kurs/szkolenie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2019 r. do odwołania.