REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH FLORYSTYCZNYCH

 1. Organizatorem szkoleń jest Flower Land pracownia florystyczna z siedzibą na ul. Kościuszki 18, 30-385 Kraków, działający pod nazwą ArtSzkolenia.
 2. Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu, tematyki i zakresu szkoleń organizowanych przez ArtSzkolenia publikowane są na stronie internetowej www.artszkolenia.pl oraz innych mediach społecznościowych służących do komunikowania się z uczestnikami.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać w formie elektronicznej, korzystając z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.artszkolenia.pl. Rezerwacja miejsca na Kursie jest ważna 7 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za kurs w wysokości 30% jego wartości przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu „Zapis na szkolenie” i nazwisko Uczestnika). Numer konta oraz dane do przelewu są udostępnione uczestnikowi po zapisie w formie elektronicznej. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca.
 4. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić drogą elektroniczną na adres artszkolenia@gmail.com lub telefoniczne pod numerem 500 435 981. Jeśli zgłoszenie tego faktu nastąpi w okresie nie krótszym niż 5 dni od daty szkolenia uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty bądź zaliczki.  Jeśli uczestnik nie brał udziału w szkoleniu i nie głosił rezygnacji organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.
 5. Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia jeżeli liczba uczestników jest niewystarczająca, na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Uczestniczy kursu są informowani o wszelkich zmianach drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy dostają pełen zwrot wniesionej ceny szkolenia w ciągu 7 dni.
 6. Ceny poszczególnych szkoleń podane są na stronie internetowej www.artszkolenia.pl obejmują one świadczenia podane do ogólnej wiadomość przez organizatora.
 7. Opłata za szkolenie jest pobierana z góry. Wpłata powinna nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy podany przez organizatora lub w dniu rozpoczęcia kursu w miejscu gdzie odbywa się szkolenie. Faktura VAT jest wystawiona w momencie otrzymania wpłaty.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z kursu na stronie www, oraz mediach społecznościach.
 9. Uczestnik publikując zdjęcia i wszelkie materiały prac z kursów zobowiązuje się oznaczyć i podpisać ArtSzkolenia jako Organizatora. 
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z dnia 29 października 1997 roku, Nr. 133, poz. 833.) organizator nie przekazuje, sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celu przeprowadzenia kursu oraz w celu komunikacji między organizatorem a kursantem. Osoby przystępując do udziału w kursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 11. Uczestnik zapisując się na kurs/szkolenie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 r. do odwołania.